您的位置 首页 记录随笔

做的组词 二年级 语文上册(二年级下册语文生字表)

做的组词 二年级 语文上册(二年级下册语文生字表)

生字是小学低年级学习的重要知识板块之一。二年级都是先学习一些简单的生字,每个单元的生字都是不同的。二年级语文下册的生字怎么组词呢?

二年级语文下册生字组词——第一单元

1、找春天

冻dòng 冰bīng冻dòng冷lěng冻dòng 冻dòng伤shāng 果guǒ冻dòng

溪xī 小溪xiǎoxī 溪水xīshuǐ 溪流xīliú

棉mián 棉花miánhuā 棉布miánbù 棉衣miányī 棉田miántián

探tàn 探望tànwàng 探花tànhuā 探头tàntóu 探脑tànnǎo

摇yáo 摇头yáotóu 摇动yáodòng 摇手yáoshǒu

野yě 野外yěwài 野草yěcǎo 田野tiányě 野花yěhuā

解jiě 解冻jiědòng 解放jiěfàng 了解liǎojiě

躲duǒ 躲闪duǒshǎn 躲duǒ开kāi 躲duǒ避bì

2、古诗两首

未wèi 未来wèilái 未知wèizhī 前所未有qiánsuǒwèiyǒu

烧shāo 烧菜烧饭shāocàishāofàn 烧火shāohuǒ 发烧fāshāo

荣róng 光荣guāngróng 荣幸róngxìng 欣欣向荣xīnxīnxiàngróng

店diàn 店主diànzhǔ 店面diànmiàn 开店kāidiàn 商店shāngdiàn

菜cài 青菜qīngcài 白菜báicài 烧菜shāocài

宿su 住zhù宿sù 宿sù舍shè

徐xú 徐xú徐xú 徐xú步bù 徐xú州zhōu

3、笋芽儿

冈gāng 山冈shāngāng 井冈山jǐnggāngshān

芽yá 笋芽sǔnyá 豆芽dòuyá 麦芽màiyá 发芽fāyá

世shì 世上shìshàng 世界shìjiè 举世闻名芽jǔshìwénmíngyá

喊hǎn 呼喊hūhǎn 喊叫hǎnjiào 喊声hǎnshēng

界jiè 世界shìjiè 外界wàijiè 边界biānjiè 分界fēnjiè

呼hū 呼唤呼吸hūhuànhūxī 呼风唤雨hūfēnghuànyǔ

轰hōng 轰轰烈烈hōnghōnglièliè ,鸡轰动jīhōngdòng 轰鸣hōngmíng

唤huàn 呼hū唤huàn 使shǐ唤huàn 呼hū朋péng唤huàn友yǒu

笋sǔn 笋sǔn芽yá 春chūn笋sǔn 竹zhú笋sǔn 冬dōng笋sǔn

4.小鹿的玫瑰花

弟dì 兄弟xiōngdì 弟弟dìdì 小弟xiǎodì 表弟biǎodì

终zhōng 终于zhōngyú 自始至终zìshǐzhìzhōng 终点zhōngdiǎn

哥gē 哥哥gēgē 兔八哥tùbāge 大哥dàgē

静jìng 安静ānjìng 风平浪静fēngpínglàngjìng 平静píngjìng

骨gǔ 花骨朵huāgūduo 骨头gǔtou 骨气gǔqì

躺tǎng 躺下tǎngxià 躺在tǎngzài 躺椅tǎngyǐ 躺倒tǎngdǎo

谢xiè 谢谢xièxiè 谢意xièyì 感谢gǎnxiè

拐guǎi 拐弯guǎiwān 拐杖guǎizhàng 拐角guǎijiǎo 拐卖guǎimài

渐jiàn 渐渐jiànjiàn 逐渐zhújiàn 渐变jiànbiàn

浇jiāo 浇水jiāoshuǐ 浇花jiāohuā 浇冷水jiāolěngshuǐ

微wēi 微风wēifēng 微笑wēixiào 微小wēixiǎo 微观wēiguān

二年级语文下册生字组词——第二单元

5、泉水

瓦wǎ 瓦片wǎpiàn 砖瓦zhuānwǎ 瓦蓝wǎlán

泉quán 泉水quánshuǐ 温泉wēnquán 泉眼quányǎn 清泉qīngquán

然rán 突然tūrán 然而ránér 然后ránhòu 果然guǒrán

结jié 结实jiēshi 结果jiéguǒ 团结结伴tuánjiéjiébàn

股gǔ 一股yīgǔ 股份gǔfèn 股票gǔpiào 股东gǔdōng

塔tǎ 山塔shāntǎ 高塔gāotǎ 灯塔dēngtǎ 宝塔bǎotǎ

杜dù 杜鹃dùjuān 杜dù绝jué 杜dù门mén

鹃juān 杜dù鹃juān 杜dù鹃juān花huā

6 、雷锋叔叔,你在哪里

冒mào 冒着màozhe 冒雨màoyǔ 冒号màohào 冒出màochū

雷léi 雷雨léiyǔ 雷声léishēng 雷电léidiàn 打雷dǎléi

需xū 需要xūyào 需求xūqiú 军需jūnxū

迈mài 迈步màibù 年迈niánmài 迈进màijìn 老迈lǎomài

迷mí 迷路mílù 迷人mírén 入迷rùmí 着迷zháomí

迹jì 事迹shìjì 奇迹qíjì 足迹zújì

叔shū 叔叔shūshū 大叔dàshū 叔父shūfù

锋fēng 刀锋dāofēng 笔锋bǐfēng 锋利fēnglì

滴dī 水滴shuǐdī 点滴diǎndī 滴水穿石dīshuǐchuānshí

泥ní 泥土nítǔ 泥水níshuǐ 泥巴níbā 橡皮泥xiàngpíní

泞nìng 泥泞nínìng 路泞lùnìng

7 、我不是最弱小的

扑pū 扑打pūdǎ 反扑fǎnpū 芬芳扑鼻fēnfāngpūbí

托tuō 托儿所tuōérsuǒ 托运tuōyùn 托福tuōfú

摸mō 抚摸fǔmō 起早摸黑qǐzǎomōhēi 摸底mōdǐ 捉摸zhuōmō

利lì 胜利shènglì 利息lìxī 利用lìyòng

末mò 末年mònián 末日mòrì 春末夏初chūnmòxiàchū

芬fēn 芬芳fēnfāng 清qīng芬fēn、芬fēn兰lán

芳fāng 芬芳fēnfāng 芳香fāngxiāng 芳名fāngmíng

夏xià 夏天xiàtiān 夏季xiàjì 夏至xiàzhì

应yìng 应该yīnggāi 应当yīngdāng 应有尽有yīngyǒujìnyǒu

该gāi 应该yīnggāi 活该huógāi 不该bùgāi

二年级语文下册生字组词——第三单元

9、日月潭

岛dǎo 小岛xiǎodǎo 宝岛bǎodǎo 群岛qúndǎo 海岛hǎidǎo

展zhǎn 展开zhǎnkāi 展现zhǎnxiàn 伸展shēnzhǎn

建jiàn 建设jiànshè 建立jiànlì 建议jiànyì 共建gòngjiàn

纱shā 纱布shābù 面纱miànshā 轻纱白纱qīngshābáishā

环huán 环绕huánrào 环抱huánbào 环保huánbǎo 环视huánshì

绕rào 围绕wéirào 环绕huánrào 群山环绕qúnshānhuánrào

胜shèng 胜利shènglì 取胜qǔshèng 决胜juéshèng 名胜古迹míngshènggǔjì

省shěng 省份shěngfèn 节省jiéshěng 省事shěngshì

隐yǐn 隐约yǐnyuē 隐居yǐnjū 隐姓埋名yǐnxìngmáimíng

约yuē 相约xiāngyuē 约定yuēdìng 大约dàyuē

茂mào 茂盛màoshèng 茂密màomì 丰茂fēngmào 枝繁叶茂zhīfányèmào

盛shèng 茂盛màoshèng 盛会shènghuì 盛开shèngkāi

10、葡萄沟

吾wú 维吾尔wéiwúěr 吾师wúshī 吾国wúguó

季jì 季节jìjié 四季sìjì 秋季qiūjì 月季yuèjì

留liú 留下liúxià 留言liúyán 留学liúxué 留念liúniàn

杏xìng 杏花xìnghuā 杏仁xìngrén 杏树xìngshù 银杏yínxìng

密mì 茂密màomì 亲密qīnmì 保密bǎomì 密林mìlín

蜜mì 甜蜜tiánmì 蜜桃mìtáo 甜言蜜语tiányánmìyǔ

坡pō 山坡shānpō 高坡gāopō 坡地pōdì 上坡shàngpō

搭dā 搭话dāhuà 搭台dātái 搭理dālǐ 搭伙dāhuǒ

钉dìng 钉着dìngzhe 钉鞋dìngxié 钉子dīngzi

沟gōu 山沟shāngōu 水沟shuǐgōu 沟通gōutōng 水沟shuǐgōu

够gòu 能够nénggòu 足够zúgòu 够格gòugé 不够búgòu

11、难忘的泼水节

龙lóng 龙船lóngchuán 龙灯lóngdēng 龙飞凤舞lóngfēifèngwǔ

恩ēn 恩人ēnrén 恩情ēnqíng 报恩bàoēn 恩师ēnshī

寿shòu 长寿chángshòu 寿命shòumìng 寿比南山shòubǐnánshān

柏bǎi 松柏sōngbǎi 柏树bǎishù 柏油路bǎiyóulù

泼pō 活泼huópō 泼水pōshuǐ 泼冷水pōlěngshuǐ

特tè 特别tèbié 特点tèdiǎn 特长tècháng

敬jìng 敬爱jìngài 敬重jìngzhòng 敬业jìngyè

鲜xiǎn 鲜花xiānhuā 新鲜xīnxiān 鲜红xiānhóng

脚jiǎo 脚跟jiǎogēn 脚步jiǎobù 脚踏实地jiǎotàshídì

度dù 温度wēndù 度过dùguò 度日如年dùrìrúnián

凤fèng 凤凰fènghuáng 龙凤lóngfèng

凰huáng 凤凰fènghuáng

12、北京亮起来了

束shù 结束jiéshù 花束huāshù 一束束yīshùshù

勾gōu 勾画gōuhuà 勾心斗角gōuxīndòujiǎo 沟通gōutōng

单dān 单一dānyī 单位dānwèi 单刀直入dāndāozhírù

夺duó 争夺zhēngduó 夺取duóqǔ 光彩夺目guāngcǎiduómù

宫gōng 故宫宫殿gùgōnggōngdiàn 天宫tiāngōng

扮ban 扮成banchéng 打扮dǎban 扮演bànyǎn

雄xióng 雄伟xióngwěi 英雄yīngxióng 雄xióng壮zhuàng

伟wěi 雄xióng伟wěi 伟wěi大dà 丰fēng功gōng伟wěi绩jì

烁shuò 闪shǎn烁shuò烁shuò烁shuò

辉huī 辉huī煌huáng 光guāng辉huī 余yú辉huī

煌huáng 辉huī煌huáng 惶huáng恐kǒng、惶huáng惶huáng不bù安ān

免责声明:本文内容来自用户投稿、上传并发布或网络新闻客户端自媒体,本站不拥有所有权,也不意味着赞同其观点或证实其描述,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系删除。文章内容仅供参考,读者据此操作,风险自担。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部